Mavic 3 Pro Fly More Combo

 100,000 / 1일 (VAT별도)

수령 일시
반납 일시
수량
카테고리: , ,

설명

– DJI MAVIC 3 Pro

– DJI RC

– DJI MAVIC 3 인텔리전트 플라이트 배터리 x 3ea

– DJI 100W USB-C 어댑터 세트 / USB-C 케이블 2ea

– DJI MAVIC 3 배터리 충전 허브 100W

– DJI MAVIC 3 Pro ND 필터 세트 (ND8 / 16 / 32 / 64)